Kurumsal Etik ve Davranış İlkelerimiz

etik-ve-itibar-dernegi-halkla-ili-kiler-ajansini-secti_1418125712-pngTicari faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak Özen Gümrük’ün öncelikli etik değerleridir.

Özen Gümrük, kuruluşundan beri aşağıdaki değerleri ilke edinmiştir.

 • Ülke yasalarına uymayı
 • Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı
 • Hiçbir zaman yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmamayı
 • Kamu çalışanının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan veya olmayan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye yasağı olduğunu
 • Çalışanlarının rüşvet eyleminin suç olduğunu bildiğini ve bu eylemin suç olmasından öte, kendisinin ve aile bireylerinin de toplumun bir parçası olduğunun bilincinde olarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde her türlü rüşvetten kaçınması ve reddetmesi gerektiğini bildiğini
 • Yalnızca maddi değer taşımayan ve sürekliliği olmayan hediyeler verme ve kabul etmeyi
 • Sadece iş amaçlarına yönelik olarak ağırlamalar yapmayı
 • Doğruluk ve dürüstlüğün kişisel çıkarların üzerinde olduğunu
 • Kişisel çıkarların, şirket menfaatleri ve şirkete bağlılıkla çatıştığı durumlardan kaçınmayı
 • Görev sebebiyle çıkar sağlamama ve çıkar çatışmasına girmeme temel ilkesini
 • Rızası olmadan hiç kimseyi istihdam etmemeyi ve çocuk işçi çalıştırmamayı
 • Hizmet sırasında edindiği resmi ya da gizli belgelerden haksız olarak faydalanmamayı ve faydalandırmamayı
 • Kamu görevlileri ve müşteriler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı, hak ve ödevlerini bilmeyi
 • Görevlerini yerine getirirken, kabul ettiği etik sözleşmelerinde taahhüt ettiği hususları hatırlayarak, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, şeffaflık ve profesyonellik değerlerini esas alarak hareket etmeyi,
 • Vergi kaçırmamayı ve haksız rekabete girmemeyi,
 • Finansal raporlarda devleti yanıltmamayı,
 • Ticari faaliyetleri esnasında çevreye zarar vermemeyi, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmeyi,
 • Ortakların hakkını korumayı ve onlara karşı dürüst davranmayı,
 • Hizmet satışında kaliteden taviz vermemeyi,
 • Hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmeyi,
 • Hileli ve kusurlu hizmet satmamayı, satılması halinde geri almayı,
 • Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamayı
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtilen prensipleri desteklemeyi

ÖZEN GÜMRÜĞÜN açıkladığı ilkelerini zaman içerisinde gelişen yaşam koşullarına göre güncelleştirmeyi çağdaş toplumun bir parçası olarak faaliyetlerine devam etmenin kaçınılmaz bir şartı olarak görmektedir.

Özen Gümrük, iyi bir çalışma ortamının;

 • Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı
 • İşe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde
 • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmaya,
 • Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermeye,
 • Şeffaflık ilkesine uygun
 • Güvenli, sağlıklı, üretimi teşvik edici
 • Alkol ve keyif verici maddeler kullanımını engelleyici
 • Kişisel farklılıklara ve özel yaşama saygılı
 • Personelin kendini geliştirmesine imkan veren
 • Karar alma sürecine personelin katılımını sağlayıcı olma şartlarına bağlı olduğunu bilir.